Christen of perfect?!!

Jezus vertelt in Lucas 18:11-14 over de Farizeeër en de Tollenaar die beiden in de tempel gingen om te bidden. De geleerde Farizeeër die dacht een perfect leven te leiden naar Gods maatstaven bleek in deze parabel dat juist niet te hebben naar christelijke maatstaven! De tollenaar echter ging niet uit van kennis en geleerdheid, maar was eerlijk over zichzelf en in geloof. Hij wist dat hij een zondaar was en vergeving wilde en nodig had. Je zou kunnen zeggen dat hij zichzelf zelfs verlaagde; en hij vroeg vergeving. En volgens Jezus kreeg hij die ook; maar “de perfecte Farizeeër” niet!

Gods Feesten wijzen op Gods Plan

Wat aan God is verbonden, zal eeuwig zijn zoals God de Eeuwige is. Zo ook Gods Feesten. Zij maken deel uit van Gods Reddingsplan, namelijk:

Een nieuwe Hemel & Aarde

Nu het oude, zondige voorbij is, kan God opnieuw beginnen en volgt er een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde.

De Eindtijd

De Bijbel stelt dat je de Eindtijd herkent aan de tekenen ervan en noemt specifiek telkens terugkerende aardbevingen, epidemieën, oorlogen & geweld & dreigingen ervan. Aan het einde zal de zon zelfs doven en de maan rood worden en de sterren van de hemel vallen stelt de Bijbel. En dat het in die tijd zal zijn dat Jezus en de engelen door God weer naar de Aarde worden gezonden om al Gods Kinderen mee naar God in de Hemel te nemen (1 Thessalonicensen 4:14-18) waar Jezus ons een plaats heeft toebereidt (Johannes 14:2-3). Eerst zullen bij die Wederkomst van Jezus de dode kinderen van God uit het graf opstaan en tegelijkertijd met de nog levende kinderen van God een nieuw, hemels lichaam ontvangen. En dan gaan zij met de engelen mee de lucht in om boven de Aarde Jezus te ontmoeten en om samen naar God toe te gaan. Zij krijgen daar een 1.000 jarige priesterstage.

Leven van Christenen

Als je door de Jezusdoop (=in Jezus naam) Christen wordt en erna (pas) de handoplegging krijgt en Gods Gaven ontvangst en verbonden wordt aan God door de Geest word je niet zelf ‘god’ en ook niet Jezus. Zij leven immers beiden zelf in de Hemel. Je houdt als Christen je eigen identiteit en je eigen, vrije keuze en je zal dus ongetwijfeld fouten maken en fout gaan. Geen Christen is dus perfect. Als Christen kan je wel vergeving krijgen in Jezus naam als hij/zij daarom welgemeend vraagt en dat ziet God je weer schoon en perfect in Christus. Dat is dus iets anders dan een perfect Christen worden/zijn.

Bidden op Bijbelse wijze

Hardop of in gedachten praten met 1. God in Jezus naam (Johannes 16:23) óf met 2. Jezus rechtstreeks (Johannes 14:13-14) als je Heer en Koning wordt "bidden" genoemd. Jezus zelf geeft deze 2 mogelijkheden in de Bijbel. Met het besef en geloof dat beiden bestaan kan je je ook tot ieder van hen richten en vragen om bijvoorbeeld bescherming, hulp, bemoediging en zegen. God is het zelf die je tot dat besef en geloof wakker maakt.

Christen worden & Christen zijn

Pas na de Hemelvaart en de Uitstorting van de Geest is het mogelijk om Christen te worden en te zijn (Hand 11:26).

* Christen worden begint bij Jezus willen kennen in je leven, terwijl je ook in God gelooft. Maar leren wat het inhoudt om als Christen in de voetstappen van Jezus te gaan en leven. Geloofskennis van God en van Jezus is dus nodig en basis daarbij. De bereidheid om Jezus persoonlijk te volgen. Dé bijbelse basis en bevestiging daarvan is de geloofsonderdompeling in Jezus naam volgens de Bijbel (niet in 3 namen dus; Mattheüs 28:19 werd in de 4e eeuw vervalst (zie brieven Eusebius), 1Johannes5:7 werd door Erasmus vervalst! (het zgn  'comma Johanneum'). Zo word je een Christen. 

Jezus (Yeshua) Christus


Jezus werd door God geschapen voor de Schepping plaats had zegt de Bijbel (Spr. 8:22-31, Joh. 17:5). Hij is dus een schepsel en wordt daarom ook de 'Eerstgeborene' genoemd. Hij noemt daarom terecht God 'Vader', maar ook zijn God (Joh 20:17). Vlak na zijn Opstanding zegt hij daarom ook tegen Maria Magdela dat "hij opstijgt naar zijn Vader die ook onze Vader is; naar zijn God die ook onze God is".

God

God is de enige Eeuwige; HIJ is altijd geweest en heeft altijd bestaan. Zijn naam is EL, ELOAH of JHWH. De Eeuwige heeft geen zichtbaar of tastbaar lichaam, maar is Geest (Johannes 4:24).
Hij kan echter wel gezien worden; bijvoorbeeld als licht, vuur, bliksem of wolk. De Bijbel toont dat hoewel er slechts één ware God bestaat, God niet beperkt is tot één eigen geestelijk lichaam, want de Bijbel spreekt van "7 Geesten van God" die uitgestort zijn over de Aarde en die voor Gods Troon staan (Openbaring 5:6). Echter dezelfde Bijbel stelt dat God Geest is en dat er maar één ware God is die ondanks al die Geesten één God is dus er zijn niet meerdere goden vanwege meerdere Geesten.