Christen of perfect?!!

Jezus vertelt in Lucas 18:11-14 over de Farizeeër en de Tollenaar die beiden in de tempel gingen om te bidden. De geleerde Farizeeër die dacht een perfect leven te leiden naar Gods maatstaven bleek in deze parabel dat juist niet te hebben naar christelijke maatstaven! De tollenaar echter ging niet uit van kennis en geleerdheid, maar was eerlijk over zichzelf en in geloof. Hij wist dat hij een zondaar was en vergeving wilde en nodig had. Je zou kunnen zeggen dat hij zichzelf zelfs verlaagde; en hij vroeg vergeving. En volgens Jezus kreeg hij die ook; maar “de perfecte Farizeeër” niet!

Toch denken veel mensen dat het Christen worden (geloofsdoop in Jezus naam tot Jezus Christus) leidt tot 'perfect Christenschap'. En als je ook daarna nog eens door de handoplegging Geest & Gaven ontvangt dat je dan echt perfect bent geworden. De praktische waarheid is echter dat je de eigen wil en eigen keuze houdt. En dat de satan mensen ook nog eens misleidt. Kortom: zondigen blijft mogelijk; vergeving vragen bij GOD in Jezus naam of bij Jezus rechtstreeks blijft gelukkig ook mogelijk.

En laten we niet de bijbelse praktijk vergeten van Jezus, apostelen en profeten:
  • Jezus had angst voor wat hem te wachten stond; hij zweette bloed  en vroeg God zelfs om deze beker  aan hem voorbij te laten gaan...(Lucas 22:42-44)
  • Jezus wilde de vrouw uit Kana eerst niet helpen, maar toen zij hem wees ‘dat de honden toch de kruimels van hun meesters tafel eten’ kwam hij tot andere inzichten en hielp haar. Zo kwam Jezus tot andere inzichten die hij eerst niet had...(Mattheüs 15:22-28)
  • Petrus had net als de andere discipelen macht gekregen om uit te gaan om te genezen, boze geesten uit te drijven, te onderwijzen, enz. en hij zag Jezus dagelijks wonderen doen. En toch loochende hij Jezus tot 3x toe...(Marcus 14:72)
  • Christengemeenten werden o.a. door Paulus nogal eens streng aangesproken op zondige gedragingen, terwijl ze toch echt Christen waren geworden...
  • Profeten laten in de Bijbel nogal eens gedrag zien die we vandaag als ‘depressief’ of ‘angstig’ zouden benoemen. Een profeet wordt zelfs de ‘huilende profeet’ genoemd. De profeet Jona kwam nogal arrogant, hoogmoedig en wraakbelust over. En Jezus zweette bloed uit angst voor wat hem te wachten stond...
Overduidelijk was naar menselijke maatstaven Christus niet perfect, maar de Christenen zeker ook niet als je de bijbelse praktijk mag geloven. De Bijbel schetst Christenen bovendien vaak als arm, zeer eenvoudig gekleed, vaak ongeschoold en wetend dat ze niet perfect zijn of worden. En als ze dachten wel perfect te zijn, kwamen ze al gauw te pas en ten val, maar deden op hun weg en wijze God doorgaans tekort, maar nog vaker hun naasten!!

In de Bijbel zijn het vaak de Farizeeërs, schriftgeleerden, koningen en Romeinen die zichzelf als perfect etaleerden. Mensen die juist vaak veel geld hadden, dure kleding droegen, geschoold waren en zich perfect voordeden. Schone schijn dus volgens Jezus. Zou daar een les inzitten voor de mensen van nu die een dergelijk perfect leven leiden en zo Christen denken te zijn of willen zijn?!?

Belangrijk is te weten dat God Christenen perfect ziet in Christus vanwege het kruisoffer waardoor ze vergeving kunnen blijven krijgen, mits ze weten dat ze niet perfect zijn in een perfect leven. Dat ze wel degelijk misstappen begaan tegen God, Gebod en dus de medemensen. Misschien zelfs ook tegen het eigen lichaam. En dat ze die vergeving dus ook echt nodig hebben; iedere dag!

Nog belangrijker is het om je als Christen te realiseren dat je er ook nog voor de medemens dient te zijn naar voorbeeld van Jezus en discipelen/apostelen. Enerzijds dat je schoon van zonden dient te blijven staan dus vergeving zal vragen voor je dagelijkse zonden. Anderzijds dat je er voor die medemens bent (Hebreeën 10:23-24). En niet als de (nep) perfecte leraar zoals de Farizeeërs uit de Bijbel, maar juist als de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10:33-37). Juist zoals Jezus er was voor de zieken, de lammen, de mensen met huidziekten, de mensen met psychische aandoeningen, de armen, enzovoort. Hulp bieden betekent ook niet dat je hun meerdere bent en zij “de minderen”. Wat zou die wijze van denken en opereren trouwens betekenen als je wat zou overkomen als Christen?!
  • Zou jij als je angstig bent dan tot ongelovige worden bestempeld?
  • Zou jij als je depressief wordt tot een minder Christen worden?
  • Zou jij als je ziek wordt, tot zondaar worden gebrandmerkt?
Nee; die hooghartige wijze van de zaken benaderen is niet christelijk, maar juist de wijze van afmeten die de Farizeeërs hanteerden en Jezus geeft duidelijk aan dat zij geen vergeving krijgen...(Lucas 18:14)

Christenen zijn en blijven mensen met een eigen wil die dagelijks vergeving van zonde nodig hebben en daarom vragen. En naar de andere naasten toe doen zij zich dus ook niet voor als perfect. Het is juist belangrijk er voor de ander te zijn en dat gaat op gelijke basis het beste. Communiceren gaat dan beter. Vergelijk is dan mogelijk. En zo ben je een waardig voorbeeld voor anderen naar voorbeeld van Christus en apostelen.

Lees meer over:
Bijbels bidden
Jezus
Christen worden & zijn