Namen bewust zoekgemaakt

De duivel wil niet dat Gods echte Naam (JHWH) bekend is of uitgesproken wordt. Datzelfde geldt ook voor de echte naam van Christus (Yeshua).


En dus heeft de duivel zijn personeel ingegeven om Gods Naam JHWH en de naam van Christus Yeshua zoek te maken; op gekunstelde wijze:


Op 7.000 plekken in de Grondtekst werd door kerkpriesters JHWH omgezet in "HEER". En na het verbranden van de geschreven Grondteksten beweerde men de echte naam van God niet meer te kennen...


Vanuit de Griekse "Bijbel Grondtekst" werd de naam van Christus (Jesoes) omgezet in kerklatijns Jezus. En zo werd gekunsteld de echte, Hebreeuwse naam van Christus Yeshua wegvertaald en erbuiten gehouden. En zo kennen mensen geprogrammeerd massaal zijn naam niet wat grote gevolgen heeft volgens Johannes 3:18 dat zegt:


"wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren zoon van God".


De gevallen engel zorgde ervoor dat de naam van Christus in de Koran werd omgezet in "Isa", zodat niemand zijn echte naam zou uitspreken. Want de gevallen engel weet dat er macht is in de naam Yeshua. Bijvoorbeeld dit:


"Iedereen die den naam van Christus noemt, breekt met ongerechtigheid", 2Tim2:19.


"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,‭ ‭slangen zullen zij oppakken, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden", Markus16:17-18


Er is nog veel meer dat de echte naam van Christus uitspreken kan doen. Yeshua is zo al bij uitspreken van die naam tot verandering, genezing en tot mogelijke redding. Maar dat wil de duivel en zijn personeel niet. Dus moest de echte naam verdwijnen, zodat ie onuitgesproken blijft...


"en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.‭ ‭Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen.", Johannes14:13-14


In de modernere Bijbels is vaak zelfs "in mijn naam" daarom ook wegvertaald met "een beroep op mij" alsof de naam niet meer nodig is:


"‭En ik zal alles doen wat jullie met een beroep op mij zullen vragen; dan zal de glorie van de Vader openbaar worden in de Zoon.‭ ‭Als jullie mij iets vragen, met een beroep op mij, zal ik het voor jullie doen.", GNB Joh14:13-14


Wie tenslotte JHWH kent en Yeshua kent, weet dat er 1 ware God die Geest is (JHWH) is èn 1 Here Christus Yeshua (Joh17:3). En zo wordt kerkse afgoderij uit Babylon via de 3eenheidsgod of verdichte 2eenheidsgod de pas afgesneden!


Spreek dus openlijk van Yeshua want het is je tot Zegen. Schaam je niet voor hem en zijn naam. Bidt tot hem (Joh14:13-14) en maak het echt en persoonlijk door hem als Yeshua aan te spreken!


"Als iemand zich voor mij en mijn boodschap schaamt tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd, zal ook de Mensenzoon zich voor hem schamen, wanneer hij vergezeld van de heilige engelen komt met de glorie van zijn Vader", Markus8:38


Getuig dus van Yeshua en Zijn God YHWH!


("Ik stijg op naar mijn en jullie Vader, naar mijn en jullie God" zegt Yeshua in Joh20:17.)


Lees ook: kerkprogrammering ontmaskerd!


==============