Zonder God geen Liefde!

Wij mensen zijn ontworpen schepselen en we danken het aan onze Schepper dat we liefde kennen, want Hij heeft de mogelijkheid tot het ervaren en het erin leven ervan in ons design verwerkt:


"God is een Geest", Johannes 4:24


"God is liefde, en wie blijft in de liefde, blijft in God en God in hem", 1Johannes4:16


"En God zeide: Laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis", Genesis 1:26.


En zo kregen Adam en Eva een geest zoals God JHWH Geest is; en een lichaam zoals Christus een lichaam heeft. Het "ons" verwijst immers naar God én naar Christus die erbij was toen God Zijn Scheppingswerk begon (Spreuken8:22-31, Johannes17:5).


God die Liefde is, wilde dat ook tot uiting laten komen in zijn ontwerpen, zodat zij dat ook naar elkaar toe kunnen tonen en liefdevol voor elkaar zijn.


Alleen hebben we God als geestelijke component nodig in ons leven om waarlijk liefdevol te zijn en blijven, want er is ook een andere geestelijke, demonische macht die ons verleidt tot het tegenovergestelde van liefde: egoïsme, haat, onverschilligheid, spot, afgunst, lust, geldzucht, enzovoort.


Om verzekerd te zijn van Gods Liefde en de Vrucht ervan in ons leven hebben we ten eerste Christus nodig:


"Als iemand erkent dat Jezus de Zoon is van God, dan blijft God in hem en blijft hij in God.‭ ‭Wij hebben de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven erin. God is liefde, en wie blijft in de liefde, blijft in God en God in hem", 1Johannes4:15-16.


Alleen: 1. hoe kom je dan tot Christus en 2. hoe krijg je dan Gods Liefde?


1. Tot Christus kom je door middel van de geloofsdoop (Galaten3:27) in zijn naam Yeshua (Handelingen 19:5);

2. Tot God kom je nadat je gedoopt bent, namelijk door gebed met handoplegging na de doop, (Handelingen19:6, Handelingen 8:17-18). Je ontvangt zo Gods Geest (Liefde!) en Gods Gaven.


"De doop heeft u allen met Christus verenigd; u hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk", Galaten3:27.


"Paulus legde hun de handen op en de heilige Geest kwam over hen. Ze spraken in vreemde klanken en profeteerden", Handelingen 19:6.


Met die Liefde krijg je tegelijkertijd ook Gods Leiding verankerd in je leven. Zo blijf je in God en God in jou. En zo word je bij leven een Vrucht van Liefde cq groei je in Geestesvrucht!!!


Het is ook daarom dat de "gewone liefde" die de mens heeft -dus ook de heidenen cq afgodischen cq kerkelijken - geen synoniem is voor hoe God Liefde is in degenen die via Christus later ook tot HEM komen en in wiens leven HIJ in Liefde leeft tot diezelfde Vrucht!  Lief doen is geen synoniem voor handelen vanuit Gods Verankerde Liefde! En afgoden zijn vanuit demonische invloed en tot slechte vrucht hoe liefdevol afgodendienaren ook lijken. Zij krijgen daarom ook geen eeuwig leven.


Zonder Christus word je geen schone tempel om later ook Gods Geest in te ontvangen (Efeziërs 2:20-22).


Zonder Gods Geest te ontvangen in die schone, waardige tempel in Christus krijg je die Liefde niet verankerd (Hand19:6)


"U staat gebouwd op de fundering die gelegd is door de apostelen en de profeten; de hoeksteen is Christus Jezus zelf.‭ ‭Aan hem dankt het hele gebouw zijn hechte constructie en door hem groeit het uit tot een heilige tempel.‭‭In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God.", Efeziërs 2:20-22.


Kerkelijken komen met hun 3eenheidsgod, 2eenheidsgod of sec 1-god niet tot Gods Liefde, noch tot Gods Gaven. Zij geloven immers niet in 1 God die Geest is én in 1 Here Christus Yeshua die de Hogepriester van de enige ware God is (Hebreeën 5:5) en als zodanig rechts naast God zit (Markus16:19). Dus komen ze nooit via Christus tot God. Zelfs niet als ze doop gevolgd door gebed met handoplegging hebben! Een vals geloof leidt niet tot God zoals leugen nooit tot de waarheid leiden...


"Ook Christus heeft niet zelf zich de eer van het hogepriesterschap toegekend. Dat heeft God gedaan, die tegen hem zei: Jij bent mijn Zoon, ik heb je vandaag verwekt", Hebreeën5:5.


"Toen Jezus, de Heer, was uitgesproken, werd hij opgenomen in de hemel, en hij nam plaats aan de rechterzijde van God", Markus16:19.


Zonder God kom je nooit tot Zijn Eeuwige Liefde. En zonder Christus kom je niet tot God. Zonder hen beiden kom je nooit tot de nodige Geestesvrucht!


"Neemt hem dan het Talent af en geeft het aan hem, die de tien Talenten heeft.‭Want aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.‭ En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars", Mattheüs 25:38-40.


Nb: de Talenten symboliseren de Geestesgaven en de aanwas van Talenten symboliseren de Geestesvrucht. Zonder Geestesvrucht ben je een "onnutte slaaf" en ga je voor eeuwig verloren!


Let dus op: Christenen zijn dienstbaar vanuit Gods Liefde en Gaven tot Geestesvrucht; niet vanuit hun eigen liefde en talenten/wil, want dat leidt tot zondevrucht alleen!


===============