Pinksterfeestdag

Pinksterzondagfeest: 7 weken na het Eerstelingenfeest

Pinkster is een verbastering van Pentecost dat 50ste betekent dus de 50e dag na het Eerstelingenfeest; voor de Joden destijds de Feestdag waarbij men viert dat God de 10 Geboden uit de Hemel gaf aan Mozes.


Voor Christenen is die  Pinksterzondag 7 weken na de Eerstelingen zondag in het Feest Ongezuurde Broden de dag dat God's Geest werd uitgestort zoals te lezen is in resp. Handelingen 2:1-4 en Handelingen 2:38:

"‭Toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar.‭ ‭Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak, het vulde het hele huis waar ze zaten.‭ ‭Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek: het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer.‭ ‭Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf".

"Begin een nieuw leven,’ antwoordde Petrus, ‘en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen".

Tijdens die dag van Uitstorting van God's Geest leidde de doop die tot Christus alleen is (Galaten3:27, Handelingen 19:5) ook tot ontvangst van God's Geest. Logisch ook. Echter: vanaf na de Uitstorting dient er na de doop tot Christus ook nog gebed met de handoplegging tot God die Geest is (Joh4:24) plaats te vinden om God's Geest verankerd te ontvangen én de Geestesgaven zoals te lezen is in resp. Handelingen 19:6 en Handelingen 8:17-18:

"Paulus legde hun de handen op en de heilige Geest kwam over hen. Ze spraken in vreemde klanken en profeteerden".

"Toen legden Petrus en Johannes hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.‭‭Toen Simon zag dat door de handoplegging van de apostelen de Geest werd geschonken...".

Hoewel de Uitstorting dus al heeft plaatsgevonden en er 7 Geesten zijn uitgestort over de Aarde: toch is dit wekenfeest (Deuteronomium 16:9-10) een ook een blijvend Feest van God. (En God is 1, Romeinen 3:30). Dus ook Christenen vieren dit Feest.

Meer lezen over de hereniging met God door Zijn Geest dmv gebed met handoplegging lees je hier: Herening met God die Geest is

Meer over de bijbelse Feesten van God lees je hier: God's Feesten & Agenda